Menu

Voorwaarden

Bepalingen vooraf
 1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.bpf.be en www.potgrondfederatie.be en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”;
 2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
 3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
 4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
 5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
 6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
 7. De organisatie: Belgische Potgrond Federatie vzw;
 8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om de organisatie schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam en reclametelefoontjes.
Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Belgische wet;
Disclaimer
 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 2. De organisatie draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is de federatie niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 3. De federatie staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 5. De organisatie behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is de federatie niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 6. De federatie is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 7. De organisatie behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 8. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen
 9. De gebruiker vrijwaart de organisatie en haar vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijk     regeling dan ook;
 10. De organisatie is niet aansprakelijkheid voor schade:
 • Toegebracht door de website
 • Voortvloeiend uit het gebruik van de website
 • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
 • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
 • Ook is de federatie gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
Overige informatie Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot de Belgische Potgrond Federatie vzw.

BPF vzw - FBT asbl

Belgische Potgrond Federatievzw

Federation Belge du Terreauasbl

Geelsebaan 75

2460 Kasterlee+32 (0)473 84 63 37

BPF - FBT

Log In or Register